Centre per a la dona i l’infant

Consulta els nostres artícles i vídeos

Mostrant un article
11 de Maig de 2020

Covid-19: Informació per a gestants

La Covid-19 és la malaltia produïda pel virus Sars-CoV-2 (síndrome respiratòria aguda severa-coronavirus 2) causant de la pandèmia mundial declarada per l’OMS el març de 2020. Els primers casos es varen registrar a Wuhan (Hubei, Xina) el mes de desembre de 2019, i donada la seva elevada contagiositat i transmissivitat, s’ha expandit ràpidament a la majoria de països del món.

Covid-19: Informació per a gestants

La malaltia es pot presentar de forma asimptomàtica o bé en forma d’infecció de vies respiratòries altes, incloent febrícula o febre, tos seca i sensació de falta d’aire, que es poden acompanyar de malestar general, miàlgies, diarrea, pèrdua del sentit de l’olfacte (anòsmia) o del gust (agèusia). El 80% dels casos es presenta en forma lleu-moderada, que es resoldrà en 5-12 dies amb un tractament simptomàtic basat en antitèrmics i analgèsics (preferiblement paracetamol), bona hidratació, i una correcta alimentació. En un 15% dels casos la malaltia pot agreujar-se en forma de pneumònia uni o bilateral, de diversa gravetat i en un 5% dels casos evolucionarà a la forma més severa anomenada Síndrome Respiratòria Aguda Severa, de pronòstic variable.

El període d’incubació va de 3 a 5 dies, i en la majoria dels casos lleus-moderats el virus s’eliminarà entre els 15 i 20 dies des de la resolució de la simptomatologia. Durant tot aquest període, les persones infectades poden ser contagioses i per tant es recomana aïllament.

A QUI AFECTA?
Afecta a tota la població, però són especialment vulnerables les persones d’edat avançada (més de 75- 80 anys) i les que tenen malalties cròniques com obesitat, hipertensió i altres malalties cardiovasculars, malalties respiratòries i immunodeprimits. Els nens tenen molt poca incidència de malaltia.

COM ES TRANSMET?
Es transmet per via respiratòria a través de gotetes (inf 5 micres) suspeses en aerosols o gotes (més de 5 micres) emeses pel nas o la boca en parlar, tossir o esternudar, i per contacte directe (a través de contacte amb superfícies, secrecions o materials on es pot dipositar el virus).

QUIN ÉS EL RISC PER LES EMBARASSADES?

Les persones embarassades tenen el mateix risc de contagiar-se que la població general. L’embaràs és un estat particular des del punt de vista immunològic, i condiciona certa susceptibilitat a infeccions virals i bacterianes. No obstant això, en un context d´un bon estat de salut, les embarassades són capaces de defensar-se de patògens comuns. El factor que més pot condicionar l’evolució de les infeccions respiratòries en les gestants és la reducció de la seva capacitat ventilatòria a partir del 3r trimestre d’embaràs fins al final de la gestació, a causa, sobretot, de la compressió exercida pel diafragma als pulmons per l’augment progressiu de l’altura de l’úter.

D’acord a l’experiència acumulada des de l’inici de l’epidèmia a la Xina fina a l’actualitat, la majoria de les embarassades que s’infectin tindran un curs asimptomàtic o lleu-moderat de la malaltia. Es tenen constància de casos més greus, però en general no hi ha més risc que pel grup de persones de la mateixa edat no embarassades.

Hi ha estudis en població gestant amb COVID19 on s’ha reportat un risc més elevat de complicacions de l’embaràs, en comparació amb gestants no infectades. Les dades, no obstant això, no permeten establir una associació causal única de la infecció pel virus amb les complicacions de l’embaràs registrades (avortaments, preeclàmpsia). Hi ha un augment de la taxa de part prematur, sobretot en casos de gestants infectades en 3r trimestre o al final de l’embaràs. Aquest esdeveniment, no obstant, sembla estar més relacionat amb la necessitat de descompressió del pulmó en context d´una pneumònia severa, que no pas en el fet que la infecció avanci el part.

Per ara, no s’ha pogut demostrar la transmissió vertical (mare-fetus) del Sars-Cov-2, ni determinar presència de virus en líquid amniòtic, ni d’infecció fetal evident mitjançant anàlisi de sang de cordó umbilical. Les dades sobre fetus de mares afectes de COVID19 durant la gestació no han mostrat més complicacions o afectacions que en la població general.

COM CONDICIONA EL CONTROL DE L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA?

La recomanació dels experts és que, davant d’una gestant amb una forma de COVID19 asimptomàtica o lleu (la majoria dels casos), s’ha de realitzar una vigilància estreta, tant de la simptomatologia general i respiratòria, com de la simptomatologia de l’embaràs, sense deixar de fer les proves diagnòstiques i de seguiment imprescindibles per un control gestacional adequat.

La conducta obstètrica davant el part serà la mateixa que es requeriria en condicions de no infecció -sempre que les funcions respiratòries ho permetin-, i per tant, la vaginal serà la via habitual del part, a no ser que es compleixin altres condicions que obliguin a realitzar una cesària. El tipus d’anestèsia serà preferiblement l’epidural o intradural, com habitualment.

No hi ha constància de transmissió del virus a través de la llet materna. Per tant, les mares amb COVID19 podran alletar, extremant les mesures de protecció durant el procés, per tal d’evitar la transmissió horitzontal (per via respiratòria o per contacte) del seu nadó. L’experiència amb nadons és limitada; malgrat que hi ha registrats casos de nadons que s’han infectat, i amb simptomatologia variable, sembla que la incidència és poc elevada gràcies a les mesures adequades d’aïllament.

RECOMANACIONS GENERALS IMPORTANTS

Seguir les mesures de prevenció de contagi que inclouen, sobretot:
1) L’ús de mascareta sempre que se surti al carrer, a comprar i sobretot a l’Hospital.
2) Rentar-se les mans habitualment. El virus té una coberta de proteïnes i greix que es dissol i s’inactiva fàcilment amb el sabó habitual, i també amb desinfectants i solucions alcohòliques. Si s’han de manipular objectes o tocar superfícies millor usar guants, i evitar tocar- se la cara i les mucoses, mentre es portin.
3) Mantenir les distàncies i evitar el contacte amb persones amb símptomes respiratoris.

Cal seguir en tot moment els plans de desconfinament establerts per les nostres autoritats polítiques i sanitàries, per tal de tenir controlada la transmissió del virus en la població. Les condicions poden anar canviant en funció de la situació de la pandèmia en el nostre entorn, i sobretot, de les condicions del nostre sistema sanitari. Davant de qualsevol dubte o situació podeu contactar sempre amb el/la vostre/a obstetre/a de referència o amb qualsevol de les llevadores del nostre equip.


Dra. Raquel Ferrer
Especialista en Obstetrícia i Ginecologia