Centre per a la dona i l’infant

Política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant "RGPD") l’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al web http://llevadonas.es/seran tractades per:

 

1.- Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

LLEVADONAS, SOCIETAT CIVIL PROFESSIONAL (S.C.P.)
Direcció postal: Carrer Independència 371 baixos, 08026 de Barcelona.
Telèfon: (+34) 93 450 79 31
NIF: J-64.670.649
Direcció de correu electrònic: info@llevadonas.es

 

2.- Finalitats del tractament i base jurídica

Des de LLEVADONAS, SCP podem tractar les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats, en funció del motiu pel quals ens les hagi facilitat:

  1. Gestionar l’alta per lenviament d’informació d’utilitat o interès relativa a productes, serveis, seminaris i publicacions, publicitaris i d’informació comercial, per diferents mitjans sobre l’entitat, les seves activitats, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa.
  2. Tramitar la reserva i/o contractació dels serveis anunciats per l’entitat en aquest lloc web (serveis durant l’embaràs i per després de l’embaràs, tallers i xerrades, consultes privades, i serveis complementaris).
  3. La publicació de fotografies i/o vídeos a la pàgina web de la mateixa, en xarxes socials, així com per les campanyes de publicitat i/o informació, ja sigui a través de publicacions, articles o anuncis, entre altres, que aquesta entitat pogués dur a terme.
  4. I en general, dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per poder donar resposta a les diferents consultes o peticions d’informació que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se’n derivin.

 

La base legal per al tractament de les seves dades per a (I) l’enviament de comunicacions comercials a usuaris, (II) la inscripció d’activitats i sessions (III) la difusió de material audiovisual (IV) i la resta de tràmits informatius és el consentiment previ sol·licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment, així com l’article 9.2.h) del RGPD pel que fa als tractaments assistencials dels nostres fisioterapeutes.

En cada un dels formularis de recollida de dades d’aquest lloc web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l’usuari.

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d’informació i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte, en cas contrari, no podem garantir donar-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l’usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte "baixa" al correu info@llevadonas.es

L’usuari garanteix i respondrà de que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a LLEVADONAS, S.C.P. per als fins assenyalats.

LLEVADONAS, S.C.P. es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. LLEVADONAS, S.C.P. podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però sol·licitarà sempre l’autorització expressa per part de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

 

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les seves dades seran els responsables de LLEVADONAS, S.C.P. qui garanteixen en tot moment la privacitat d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

 

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest web que vostè seleccioni. En aquest sentit:

  • Les dades per a l’enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, l’usuari manifesti la seva voluntat de suprimir-los.
  • Les dades per a la contractació pels diferents serveis i tallers organitzats per l’entitat es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les seves bases legals específiques, per el seu correcte desenvolupament i un cop finalitzats, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
  • El material audiovisual en el qual apareguin persones identificades o identificables es conservarà indefinidament fins que, si és el cas, la persona manifesti la seva voluntat de suprimir-lo, inclosa la seva retirada del web.
  • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim de dotze mesos.

En resposta a la preocupació de LLEVADONAS, S.C.P. per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web.

 

6.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o quan es doni algun dels altres supòsits del RPGD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:

Llevadonas, S.C.P., amb domicili al carrer Independència, 371, baixos, 08026 de Barcelona, o mitjançant correu electrònic a info@llevadonas.es i indicant a l’assumpte del correu " Sol·licitud drets RGPD".

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.